Upravni odbor

Upravni odbor kluba (v nadaljevanju besedila UO) je izvršni organ kluba, ki opravlja organizacijska strokovno tehnična, pravna, finančna in administrativna dela ter vodi delo med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.
Za pomoč pri svojem delu se UO lahko poslužuje zunanjih sodelavcev, s katerimi se dogovori kako bodo sodelovali in za kakšno obdobje. O takšni odločitvi odloči UO.
UO imenuje Skupščina za mandatno dobo štirih let, ki je za svoje delo odgovoren Skupščini. Člani so lahko izvoljeni ponovno. Pred iztekom tega roka se lahko UO razreši le iz naslednjih razlogov: če se sestane več kot 3 mesece ( v obdobju poletja več kot 4 mesece) ; če posle opravlja malomarno in v nasprotju z cilji in namenom kluba ter danimi smernicami.
Volilna skupščina v Hokejskemu klubu Celje  je bila 18.6. 2020.
Upravni odbor v sestavi: Vid Valenčak, Aleš Kukovičič,  Jure Cekuta, Marko Mirnik in Andrej Bizaj je izvoljen za mandatno obdobje štiri leta.
Upravni odbor Hokejskega kluba Celje:

Člani:

  • Vid Valenčak
  • Aleš Kukovičič
  • Andrej Bizaj
  • Jure Cekuta
  • Marko Mirnik

Vsak član kluba ima pravico, da od UO zahteva pisna pojasnila, ki se tičejo zadev, ki so v pristojnosti UO.
Vsa vprašanja zahteve in prošnje morajo člani kluba nasloviti UO pisno, s priporočeno pošiljko. UO je dolžan na tako pošiljko odgovoriti v roku 30 dni pisno priporočeno po pošti.